VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Lepší spánok bábätiek spol. s r.o. so sídlom Na pláži 6873/6 v Banskej Bystrici 974 01 IČO: 51421496, DIČ:2120693058zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu, oddiel: Banská Bystrica, Vložka číslo:33624/6 e-mail: info@lepsispanokbabatiek.sk, tel. 0902 144 896 (ďalej aj ako “predávajúci”) a objednávateľ

 

Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.lepsispanokbabatiek.sk

 

Objednávateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa registruje prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho alebo si prostredníctvom neho objedná službu, tovar (ďalej aj ako „objednávateľ“).

 

Používaním internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva objednávateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

 

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI Banská Bystrica

 

 1. OBJEDNÁVKA

2.1. Objednávateľ objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, telefonicky alebo mailom.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2.2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, počet kusov, (objednávka prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe.

2.3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) predávajúci overí objednávku a oznámi konečnú cenu a spôsob úhrady. Od tohto termínu je objednávka pre objednávateľ záväzná.

2.4. Objednávateľ má právo stornovať objednávku bez poplatku do 24 hodín od objednania služby prípadne tovaru bez udania dôvodu. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu elektronickou formou.

2.5. V prípade ak predávajúci nevie dodať objednanú službu, tovar má právo takúto objednávku zrušiť. Pokiaľ už bola suma za objednanú službu, tovar uhradená, zašle ju predávajúci objednávateľovi naspäť bankovým prevodom.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie. Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.

Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.

 1. DODACIE a PLATOBNÉ PODMIENKY3.1. Vo všeobecnosti je termín dodávky služby od štyroch do siedmych dní od dátumu overenia objednávky.

3.2. Platba za služby spojené so spánkovými konzultáciami je vykonávaná platbou na účet: IBAN

 

SK alebo cez službu paypall. Ceny sú uvedené pri jednotlivých balíčkoch služieb na webe.

 

3.3. Dodanie objednanej služby prebieha v presne u vedenom termíne, ktorý je uvedený pri jednotlivých službách, ktoré sa objednávateľ rozhodne si zakúpiť, prípadne na základe termínu uvedeného v potvrdzovacom emaily, ktorý objednávateľ obdrží po zakúpení služby. V prípade iného termínu dodania, Lepší spánok bude osobitne informovať objednávateľa o príčine a inom termíne dodania.

 

3.4. K dodaniu služby dochádza prostredníctvom emailu na emailovú adresu, ktorú objednávateľ zadá pri objednávke služby.

 

3.5. Objednávateľ obdrží spánkový plan obsahujúci spánkové odporučenia a spánkový log.

 

3.6. Nakoľko sa jedná o odporučenia, objednávateľ vykonáva jednotlivé odporučenia na vlastnú zodpovednosť.

 

 

 

 

 1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY
  • Cena tovaru je uvedená na stránke predávajúceho. Ceny môžu podliehať zmenám.
  • Kupujúci uhrádza platbu prevodom na účet predávajúceho, elektronickou platbou).

 

 1. ČERPANIE ZAKÚPENÉHO PORADENSTVA

 

5.1. Lepší spánok bábätiek začne s prípravou „spánkového plánu“ po obdržaní obidvoch podkladov:

 

Vyplnený dotazník (čitateľne)

 

Scanom úhrady

 

 

5.2. Prijatím podkladov začína plynúť doba na zaslanie spánkového plánu a začatie poradenstva. Objednávateľ je povinný vyčerpať poradenstvo k „spánkovému plánu“ najneskôr do 2 mesiacov od obdržania spánkového plánu. V prípade, že to nie je možné do tohto termínu,objednávateľ upovedomí Lepší spánok bábätiek na info@lepsispanokbabatiek.sk. Ak poradenstvo a zakúpená služba nebude využitá do tohto termínu, poradenstvo prepadá bez nároku na vrátenie peňazí. Objednávateľ je povinný upovedomiť emailom Lepší spánok bábätiek 1 deň pred začatím poradenstva.

 

 

5.3. Poradenstvo začína prvým dňom „spánkového tréningu“. Objednávateľ by mal každý pracovný deň plynúceho poradenstva (po dobu zakúpenej služby) zasielať na trening@lepsispanokbabatiek.sk „spánkový log“ a prípadné otázky, aby bol poradca schopný analyzovať situáciu a odporučiť návrhy na zlepšenie v prípade potreby.

 

 

5.4. Poradenstvo plynie aj cez víkendy a v prípade potreby a súrnej konzultácie sa môže objednávateľ obrátiť na Lepší spánok bábätiek formou emailu s príznakom SÚRNE.

 

 

5.5. V prípade zakúpenia vstupenky na prednášku o spánku, je možné požiadať o vrátenie peňazí bez udania dôvodu do 48 hodín do začatia prednášky. O vrátenie peňazí, je možné požiadať na info@lepsispanokbabatiek.sk. Zakúpenie vstupenky a neúčasť na prednáške neoprávňuje objednávateľa na vrátenie peňazí.

 

5.6. Po objednaní vstupu na prednášku bude objednávateľ automaticky zapísaný do zoznamu účastníkov.

 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

6.1.Pokiaľ sa objednávateľ rozhodne odstúpiť od zmluvy ešte pred začatím poradenstva, obdržaním Dodatočných otázok“ a „Spánkového plánu“ a začatím poradenstva, bude mu zaslaná späť uhradená suma v plnej výške.

 

6.2. Nakoľko si za poradenstvom stojíme ako aj za odporúčaniami, peniaze za už poskytnuté služby nevraciame.

 

6.3. V prípade, že objednávateľ nevyužije z vlastného rozhodnutia celú zakúpenú službu, peniaze mu nebudú vrátené v pomernej sume, nakoľko nevyužitie celkovej služby je jeho rozhodnutím.

 

6.4. V prípade, že objednávateľ nemôže využiť celkovú službu (z dôvodu ako choroba, dovolenka a pod.), môže upovedomiť Lepší spánok bábätiek na tréning@lepsispanokbabatiek.ska poradenstvo bude pozastavené a presunuté a dohodnutý termín v blízkej budúcnosti, najneskôr do 2 mesiacov od zakúpenia poradenstva.

 

 

 1. Výhrada vlastníckeho práva

7.1. Lepší spánok bábätiek si garantuje copyright na svojich spánkových plánoch a výslovne zakazuje šírenie dokumentu „spánkový plán“, nakoľko je tento dokument vypracovaný na mieru.

 

 

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

8.1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje objednávateľa. Objednávateľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

8.3. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

8.4. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.6. Práva kupujúceho (spotrebiteľa) vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.7. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,), elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.8. Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu www.lespispanokbabatiek.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Odoslaním objednávky, ,dáva objednávateľ v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s objednávateľom.

Objednávateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.9. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje objednávateľov žiadnej ďalšej osobe.

8.10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@lepsispanokbabatiek.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.

8.11. Objednávateľmá právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci na žiadosť objednávateľovi odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“).

Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a objednávateľom (spotrebiteľom) a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona.

Subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má objednávateľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm#sthash.t4FXTlGF.dpuf