PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť: Lepší spánok bábätiek spol. s r. o.

Nad plážou 6873/6, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 51421496

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú info@lepsispanokbabatiek.sk

Prevádzkovateľ zodpovedná za spracúvania osobných údajov podľa nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR)

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Prevádzkovateľ určuje zodpovednú osobu Zuzana Guzmická zuzka@lepsispanokbabatiek.sk

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

„Osobné údaje“ sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby

 

Článok II.

Účely spracúvania, právne základy spracúvania, kategórie dotknutých osôb, doba uchovávania OÚ, príjemcovia OÚ

 

 

Účel spracúvania OÚPrávny základ na spracovanie
článok 6 ods. 1 GDPR
zákony v znení neskorších predpisov
Kategórie dotknutých osôbKategória OÚDoba uchovávania OÚKatogória príjemcov OÚ
vystavenie daňového dokladučlánok 6 ods. 1 písmeno c) GDPR
zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
zákaznícibežné osobné údajepodľa zákona uvedeného v právnom základenapr. účtovnícka spoločnosť, pošta,
zmluvné a predzmluvné vzťahyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákaznícibežné osobné údaje, fotografielehota uvedená v zmluveNaša spoločnosť
následné marketingové účelyčlánok 6 ods. 1 písmeno b) GDPR
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
zákaznícifotografielehota uvedená v zmluveFB Lepší spánok bábätiek, web Lepší spánok bábätiek

Pri poskytovaní osobných údajov, ktoré sú zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou je dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje, aby bola spoločnosť schopná plniť objednané služby.

 

Článok III

Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby vymedzuje kapitola 3 GDPR.

Ide o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Tel: 02/ 32 31 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk)

Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe písomného súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Informácie ohľadom ochrany osobných údajov, ako aj kvôli uplatneniu vašich práv ako dotknutej osoby nás prosím kontaktujte:

 

Dott.ssa Zuzana Guzmická

zuzka@lepsispanokbabatiek.sk

 

24.5.2018

 

V skratke k Vašim osobným údajom:

Vaše osobné údaje budem potrebovať na to, aby som:

  • mohla vystaviť faktúru
  • komunikovať s vami počas dĺžky poradenstva
  • vyhodnotiť Vašu spánkovú situáciu a poradiť vám čo najlepšie

 

Prosím oboznámte sa s pravidlami spracovania Vašich osobných údajov v prípade, že sa rozhodnete využiť moje služby.